දත්ත මධ්‍යස්ථාන ජාල විසඳුම

දත්ත මධ්‍යස්ථාන ජාල විසඳුම

  • DCN දත්ත මධ්‍යස්ථාන විසඳුම

    පසුබිම් තොරතුරු වලාකුළු පරිගණකකරණය, විශාල දත්ත සහ ජංගම අන්තර්ජාලය පුළුල් ලෙස භාවිතා කිරීම නව සේවාවන් දියත් කිරීම වේගවත් කරන අතර වැඩි දත්ත මධ්‍යස්ථාන තදබදයක් ඇති කරයි. මේ සඳහා දත්ත මධ්‍යස්ථාන ජාලයෙන් වේගවත් ප්‍රතිචාරයක් අවශ්‍ය වේ. DCN දත්ත මධ්‍යස්ථාන ජාල විසඳුම පාරිභෝගිකයින්ට ගොඩනැගීම සපයයි ...
    වැඩිදුර කියවන්න

ඔබේ පණිවිඩය තබන්න

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න